คุณลักษณะรายวิชา

คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

1.เข้าใจหลักกการ วิธีการ และขั้นตอนการคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร การสำรวจหาปริมาณ การแยก
รายการวัสดุก่อสร้าง
2.สามารถคำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร สำรวจปริมาณ แยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมาณราคา
จากข้อมูลสถิติ งานฐานราก เสา คาน พื้น บันได หลัง
3.สามารถสุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคาร

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการ การประมาณราคา การหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์ จากงานดิน แบบหล่อ
คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีต การทำบัญชีรายการวัสดุของอาคาร
2.คำนวณหาปริมาณวัสดุอุปกรณ์จากงานดิน แบบหล่อ คอนกรีต เหล็กเสริมคอนกรีตอาคาร
3.ทำบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ค่าดำเนินการ กำไร ภาษีและสถิติต่างๆเอกสารเสนอราคางานก่อสร้างอาคาร

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปำิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ การคำนสณหาพื้นที่ ปริมาตร การสำรวจหาปริมาณแยกรายการวัสดุงานก่อสร้าง ประมารราคาจากข้อมูลสถิติ ราคาวัสดุ ค่าแรงของงานฐานราก เสา คาน
พื้น บันได หลังคา บันทึกสรุปรายการประมาณราคาโครงสร้างอาคาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น